NIE STE V TOM SAMI,
SPOLU TO ZVLÁDNEME

Silná advokátska kancelária, ktorej môžete dôverovať.

JUDr. Lukáš Mojsej

Služby advokátskej kancelárie

  • Rodinné právo
  • Obchodné právo
  • Trestné právo
  • Právo obchodných spoločností
  • Právne posudky a rozbory
  • Právo nehnuteľností
  • Pracovné právo
  • Vymáhanie pohľadávok
  • Náhrada škody na zdraví
  • Zmluvné právo

Strategické myslenie, kreatívne riešenia a preukázateľné výsledky

RODINNÉ PRÁVO

Dnešná doba je hektická a jej negatívne dopady sa prejavujú v rôznych oblastiach nášho života. Jednou z oblastí sú aj partnerské vzťahy. Je štatisticky preukázané, že takmer každé piate manželstvo končí rozvodom. Práve v týchto nepríjemných životných situáciách sme pripravení ponúknuť Vám odbornú pomoc a vyriešiť všetky Vaše právne problémy.

Okrem samotného konania o rozvod je nutné vyriešiť aj prípadnú starostlivosť o deti a vyživovaciu povinnosť. Naša advokátska kancelária Vám zabezpečí kompletný právny servis a prevezmeme Vaše problémy na naše plecia.

OBCHODNÉ PRÁVO

Dynamicky rozvíjaná legislatíva upravujúca práva a povinnosti obchodných spoločností predstavuje pre podnikateľov neustály príval rôznych povinností, ktorých nesplnenie znamená pokutovanie zo strany štátnych inštitúcii. Naša advokátska kancelária Vám pomôže tieto povinnosti včas a riadne splniť a Vy sa môžete venovať svojmu podnikaniu.

Väčšina podnikateľov je z dôvodu právnej istoty konfrontovaná s rôznymi typmi zmlúv, ako nevyhnutnej súčasti podnikania. Zabezpečíme Vám kvalitnú právnu analýzu zmlúv a pripravíme zmluvnú dokumentáciu podľa Vašich potrieb. Špecializujeme sa na vymáhanie pohľadávok a zabezpečujeme komplexný vymáhací servis.

TRESTNÉ PRÁVO

Právne predpisy Slovenskej republiky garantujú každému právo na spravodlivý proces a zároveň v zmysle zásad trestného konania platí prezumpcia neviny. Naša advokátska kancelária sa dlhodobo venuje obhajobe klientov v trestnom konaní.

Domnievame sa, že kvalitnou obhajobou je možné zvrátiť resp. znížiť následky vyplývajúce z trestného konania. Našim klientom garantujeme individuálny prístup a plné nasadenie pri riešení navonok beznádejných životných situácii.

Zodpovedný tím, na ktorý sa môžete spoľahnúť

Mgr. Dávid Ján Novák

advokátsky koncipient
trestné, pozemkové a správne právo
vzdelanie Právnická fakulta UPJŠ

+421 948 763 945
novak@mojsej.sk

Mgr. Slávka Zbojovská

advokátsky koncipient
občianske, rodinné a obchodné právo
vzdelanie Právnická fakulta UPJŠ

+421 948 763 945
zbojovska@mojsej.sk

KANCELÁRIA

Zavolajte nám:
+421 910 920 598
E-mailová adresa:
mojsej@mojsej.sk

KONTAKTNÉ ÚDAJE

Advokátska kancelária
JUDr. Lukáš Mojsej s.r.o.
Žižkova 2073/19,
040 01 Košice

IČO: 51 417 685
DIČ: 2120679451
IČ DPH: SK2120679451

JUDr. Lukáš Mojsej, advokát zapísaný v Slovenskej advokátskej komore
č. licencie v SAK: 6968

Spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č.: 43175/V

KDE NÁS NÁJDETE?

Garantujeme kvalitu našich právnych služieb vrátane poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom právnej služby s limitom poistného plnenia  1.500.000 € v poisťovni KOOPERATÍVA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group, so sídlom Štefanovičová 4, 816 23 Bratislava, IČO: 00 585 441. Poistnou zmluvou sú naši klienti chránení aj voči zodpovednosti za škodu na veciach, ktoré sme prevzali za účelom výkonu advokácie. Týmito vecami sa rozumejú najmä písomnosti, plány, obchodné a účtovné knihy a obdobná dokumentácia, obsahujúca súpis aktív a pasív, znalecké posudky, nosiče dát a záznamy v nich, ďalej peniaze, vkladné a šekové knižky a iné obdobné dokumenty, cenné papiere a ceniny.